Prehlásenie o súkromí

Prevádzkovateľ: Ing. Ján Ďurian - ProCom (ďalej iJD-ProCom)

iJD-ProCom sa zaväzuje chrániť Vaše súkromie a vyvíjať technológie, ktoré Vám poskytnú intenzívne a bezpečné online zážitky. Toto prehlásenie o súkromí sa týka internetovej lokality iJD-ProCom a upravuje zber údajov a ich použitie.
 

Zber Vašich osobných údajov

iJD-ProCom zbiera osobné údaje ako je adresa elektronickej pošty, meno, priezvisko, adresa alebo telefónne číslo.

iJD-ProCom automaticky zbiera aj informácie o technickom a programovom vybavení Vášho počítača. Tieto informácie zahŕňajú: IP adresu Vášho internetového pripojenia, typ internetového prehliadača, časy prístupu a odkazované adresy internetových stránok. iJD-ProCom tieto informácie používa pre zabezpečenie prevádzky služieb, pre zachovanie ich kvality a za účelom poskytovania všeobecných štatistík týkajúcich sa používania internetovej lokality iJD-ProCom.

Majte, prosím, na zreteli, že ak uvediete Vaše osobné alebo iné citlivé údaje priamo v diskusných skupinách iJD-ProCom, tak tieto údaje môžu byť odtiaľ zozbierané a použité inými subjektmi.
Poznámka: iJD-ProCom nemonitoruje žiadnu Vašu súkromnú online komunikáciu.

iJD-ProCom Vám odporúča, aby ste si prezreli prehlásenie o súkromí webových stránok, na ktoré sa budete chcieť odkazovať z iJD-ProCom, aby ste vedeli ako tie webové stránky zbierajú, používajú a zdieľajú Vaše osobné informácie. iJD-ProCom nezodpovedá za prehlásenie o súkromí alebo za iný obsah webových stránok mimo stránok portálu iJD-ProCom.
 

Použitie Vašich osobných údajov

iJD-ProCom zbiera a používa Vaše osobné údaje za účelom zabezpečenia fungovania internetovej lokality iJD-ProCom a poskytovania Vami požadovaných služieb. iJD-ProCom používa Vaše osobné údaje na komunikáciu s Vami o produktoch a službách dostupných od iJD-ProCom a jeho pridružených subjektov. iJD-ProCom Vás tiež môže kontaktovať prostredníctvom prieskumov za účelom skúmania Vašich názorov na aktuálne alebo nové služby, ktoré by mohli byť ponúkané.

iJD-ProCom nepredáva, ani neprenajíma zoznamy svojich zákazníkov tretím stranám. iJD-ProCom Vás môže občas kontaktovať v mene svojich obchodných partnerov v súvislosti s konkrétnymi ponukami, ktoré by Vás mohli zaujímať. V takýchto prípadoch Vaše osobné údaje (e-mail, meno, adresa, telefónne číslo) nie sú poskytované tretím stranám. Okrem toho, iJD-ProCom môže zdieľať údaje s dôveryhodnými partnermi, ktorí nám pomáhajú vykonávať štatistické analýzy, posielať elektronickú alebo klasickú poštu, poskytovať zákaznícku podporu alebo zariadiť dodávky služieb a tovaru. Všetky takéto tretie strany majú zakázané používať Vaše osobné údaje, s výnimkou informácií nutných pre poskytnutie služieb pre iJD-ProCom, pričom sa vyžaduje zachovanie mlčanlivosti a dôvernosti.

iJD-ProCom zaznamenáva návštevnosť internetových stránok v rámci portálu iJD-ProCom, za účelom zisťovania najpopulárnejších služieb. Tieto dáta umožňujú v rámci iJD-ProCom poskytovať prispôsobený obsah a reklamu zákazníkom, ktorých správanie indikuje záujem o určitú konkrétnu oblasť.

iJD-ProCom zverejní Vaše osobné údaje bez upozornenia iba vtedy, keď si to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že takýto úkon je nevyhnutný pre:

 1. dodržiavanie nariadenia zákona alebo vyhovenie právnemu procesu podanému na iJD-ProCom alebo internetovú lokalitu;
 2. ochranu a obranu práv alebo vlastníctva iJD-ProCom;
 3. naliehavé úkony pre zachovanie osobnej bezpečnosti používateľov portálu iJD-ProCom alebo verejnosti.
   

Použitie cookie

Internetová lokalita iJD-ProCom používa tzv. „cookie“ za účelom personalizovania Vášho online zážitku. Cookie je malý textový súbor, ktorý je umiestnený na Váš pevný disk webovým serverom. Cookie nemôže byť použité pre spustenie programu alebo pre doručenie vírusu do Vášho počítača. Cookie je jednoznačne priradené Vám a môže byť čítané iba webovým serverom v doméne, v ktorej Vám cookie bolo vydané.

Jedným z hlavných účelov cookie je ušetriť Vám čas. Úlohou cookie je oznámiť webovému serveru, že ste opäť navštívili určitú stránku. Napríklad, ak si prispôsobíte stránky portálu iJD-ProCom alebo sa zaregistrujete na internetovej lokalite iJD-ProCom, cookie pomôže portálu iJD-ProCom znovu nastaviť Vaše špecifické preferencie počas nasledujúcich návštev. Keď znovu navštívite tú istú stránku internetovej lokality iJD-ProCom informácie, ktoré ste predtým poskytli môžu byť obnovené, a tak je Vám umožnené jednoduchým spôsobom používať podľa Vašich preferencií personifikované možnosti portálu iJD-ProCom.

Máte k dispozícii možnosť cookie akceptovať alebo odmietnuť. Väčšina internetových prehliadačov cookie automaticky akceptuje, ale ak Vám to nevyhovuje, zvyčajne máte možnosť modifikovať nastavenia Vášho prehliadača tak aby cookie odmietal. Ak sa rozhodnete odmietnuť cookie, nebudete môcť naplno využiť interaktívne možnosti služieb portálu iJD-ProCom alebo iných internetových lokalít, ktoré navštívite.
 

Bezpečnosť Vašich osobných údajov

iJD-ProCom chráni Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. iJD-ProCom chráni Vaše osobné údaje na vlastných počítačových serverových systémoch alebo na zodpovedajúcej infraštruktúre kvalifikovaných tretích strán, napr. dodávateľov webhostingových služieb, v kontrolovanom, zabezpečenom prostredí chránenom pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením.
 

Práva súvisiace so spracovaním osobných údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte vo vzťahu k prevádzkovateľovi právo:

 1. požadovať prístup k svojim osobným údajom;
 2. na opravu alebo vymazanie svojich poskytnutých údajov;
 3. na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov;
 4. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
 5. na prenos svojich osobných údajov na iného správcu;
 6. právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov;
 7. právo na odvolanie súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov.

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej Republiky, a to bez ohľadu na skutočnosť odkiaľ bol prístup k webovým stránkam realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou a spracovaním Vašich osobných údajov sú príslušné slovenské súdy. Svoje práva si môžete uplatniť prostredníctvom kontaktu uvedeného v odstavci "Kontaktné informácie".
 

Zmeny v tomto prehlásení

iJD-ProCom príležitostne aktualizuje obsah tohto prehlásenia tak, aby zohľadňoval aktuálnu legislatívu, ohlasy návštevníkov a zákazníkov. iJD-ProCom Vám odporúča aby ste pravidelne monitorovali toto prehlásenie za účelom priebežnej informovanosti o spôsobe ochrany Vašich osobných údajov.
 

Kontaktné informácie

iJD-ProCom uvíta Vaše pripomienky k tomuto prehláseniu o súkromí. Ak máte pocit, že úkony iJD-ProCom nie sú v súlade s ustanoveniami tohto prehlásenia, tak kontaktujte iJD-ProCom prostredníctvom adresy elektronickej pošty servis@ijd-procom.eu. iJD-ProCom sa zaväzuje vyvíjať komerčne primerané úsilie za účelom lokalizácie a odstránenia zisteného problému.